ÜYE DERNEKLERİMİZ
DAS-DER : Doğu Anadolu Asansörcüler ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği | OKASDER : Orta Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven İş İnsanları Derneği | MALATYA AS.DER. : Malatya Asansörcüler Derneği | AYSKAD : Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları Derneği | KIRIKKALE AS.DER. : Kırıkkale Asansörcüler Derneği | ADASİAD : Adana Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği | ESASDER : Eskişehir Asansörcüler Derneği | AKASDER : Akdeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri ve İş Adamları Derneği | ANASDER : Anadolu Asansörcüler Derneği | BURSAD : Bursa Asansör Sanayicileri Derneği | DENASDER : Denizli Asansörcüler Derneği | DOKAS : Doğu Karadeniz Asansör Sanayiciler Derneği | GAYSAD : Gaziantep Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği | GÜNAYSAD : Güneydoğu Anadolu Asansörcüler Derneği | HATASDER : Hatay Asansörcüler Derneği | KAYSAD : Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği | MERSİN AS. DER. : Mersin Asansör Sanayiciler Derneği | TASİAD : Tüm Asansör Sanayici ve İş İnsanları Derneği |

ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Asansör PGD Yönetmeliği Yayınlandı

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sektör ilgili birimlerinden de görüş alarak uzun süredir üzerinde çalıştığı “Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” yayınlandı. 31276 sayılı Resmi Gazete’de 16 Ekim 2020’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik, 3 bölüm 18 maddeden oluşuyor. Haziran 2020‘de Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu da yönetmelik ile ilgili detaylı bir çalışmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bir rapor halinde sunmuştu.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Mayıs 2020’de başlattığı bir çalışma ile asansörlerin Piyasa Gözetim ve Denetimi’nin daha fazla asansör üzerinde yapılabilmesi ve uygulamada karşılaşılan çelişkili durumların ortadan kaldırılabilmesi için PGD Yönetmeliği’nde düzenlemeye gittiğini bildirmişti. Değişen yönetmelikte dikkat çeken maddeler ise şöyle;

 

TANIMLARDA DEĞİŞİKLİK

Birinci bölüm, Madde 4’sinde önemli tanımlar yeniden ele alınmıştır.  Buna göre; 4 Madde “t” bendinden “Sorumlu” tanımı için “Tespit edilen uygunsuzluğun kendisinden kaynaklanmadığını ispatlayamadıkça asansör monte edeni, ispatlaması durumunda ise tespit edilen uygunsuzluğa neden olan gerçek veya tüzel kişiyi” ifadeleri yer aldı.

 

4 Madde “h” bendinde “Duyusal İnceleme” tanını için; Asansörün herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutulmasından önce, Bakanlık denetim personelinin beş duyusunu ve/veya basit ve yaygın olarak kullanımda olan ölçme araçlarını kullanarak yapacağı incelemeyi” ifadeleri yer aldı.

 

GARANTİ SÜRESİ 3 YIL OLDU

Yine 4. Madde “ı” bendinde “Garanti Süresi”; “6/4/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği doğrultusunda asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her asansöre piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az üç yıl olmak üzere verilen süreyi” şeklinde tanımlandı. 

 

ASANSÖRÜ MONTE EDEN BAKIMINI DA ALACAK

  1. Madde “i” bendinde ; “Garanti Kapsamındaki Asansör”; “Asansörü piyasaya arz edenin veya onun yetkili servisinin, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği kapsamında garanti süresi içerisinde bakım faaliyetini yürüttüğü asansör” tanımlarıyla yer aldı.

Bu ekleme ile asansörü monte eden firma, asansörün bakımını da alabilecek, asansör sahibinin bu bakımı monte eden firma ya da yetkili servisi dışında bir yere vermesi halinde ise asansörü garanti kapsamından çıkartılacak. Böylelikle hem hizmet kalitesinin artması hedefleniyor.

 

“GÜVENSİZLİK ŞÜPHESİ” İFADESİ KALDIRILDI

Daha Önce Genel Esaslar 5 Madde 6. bendinde yer alan PGD denetimi ile ilgili ifadelerde yer alan “güvensizlik şüphesi” açıklaması kaldırılarak; “PGD sonucunda denetim personeli, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk veya ilgili teknik düzenlemeye aykırılık veya güvensizlik belirtisi veya güvensizlik tespitinde bulunabilir” ifadeleri ile değiştirildi.

 

PİYASAYA ARZ KOŞULLARI NELER OLDU?

Madde 5 Genel Esaslar 7. Bendinde; asansörün piyasaya arzının kabulü ile ilgili olarak şu şartlara yer aldı:

  1. a) Asansör monte eden tarafından AB uygunluk beyanının düzenlenmiş olması.
  2. b) İlgili idare tarafından tescil belgesinin düzenlenmiş olması.
  3. c) Asansöre ilişkin montaj faturasının düzenlenmiş olması.

ç) Asansöre ait tescil öncesi ilk periyodik kontrol raporunun düzenlenmiş olması.

 

ASANSÖR MONTE EDENE SAVUNMA HAKKI VERİLDİ

Asansör PGD Yönetmeliği’nin 8. Maddesi olan “Teknik Düzenlemeye Aykırılık” bölümünde asansörde oluşacak teknik sorun ya da uygunsuzluklara dair yeni düzenlemelere yer verildi. Buna göre; asansörde tespit edilen uygunsuzluklar, asansörü monte eden firmaya iadeli taahhütlü posta ile veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirilecek. Asansör monte eden, tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin savunmasını il müdürlüğüne yazılı olarak iletebilecek. Monte eden beş iş günü içerisinde savunmada bulunmaz ya da savunması yeterli bulunmaz ise uygunsuzlukların asansör monte edenden kaynaklandığı kabul edilecek. Savunmanın yeterli görülmesi halinde ise uygunsuzluğa sebep olan gerçek ya da tüzel kişi sorumlu olarak kabul edilecek.

 

UYGUNSUZLUĞUN GİDERİLMESİ İÇİN SÜRE 30 GÜN

Savunmanın ardından yapılan incelemeler ile sorumlu olduğu tespit edilen gerçek ya da tüzel kişi, denetimi yapan il müdürlüğüne uygunsuzlukları içeren bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair taahhütte bulunması durumunda, il müdürlüğünce kendisine en fazla otuz iş günü düzeltme süresi verecek.  

 

SORUMLU TESBİT EDİLEMEZSE

  1. Madde, “g” bendinde; “Sorumlunun asansörün uygunsuzluğunu gidermek için taahhütte bulunmaması ya da taahhütte bulunmasına rağmen verilen süre zarfında uygunsuzluğu gidermemesi durumunda, asansörde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina sorumlusu tarafından sağlanır”, ifadesine yer verilmiştir. Asansördeki uygunsuzlukların giderilmesi için yapılan masraflar ise bina sorumlusu tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumluya rücu edilebilecek.

 

Takip eden bentte ise; il müdürlüğünce sorumlunun tespit edilememesi ve bina sorumlusunun, asansördeki uygunsuzluğa sebep olan sorumluyu belgelerle ispatlayamaması halinde, asansörde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina sorumlusu tarafından sağlanacak. Ancak böyle bir durumda test ve muayene ile test ve muayene takip işlemlerine ilişkin masraflardan bina sorumlusu sorumlu tutulamayacak.

 

 

GÜVENSİZ ASANSÖR PİYASAYA ARZ EDENE CİDDİ YAPTIRIMLAR OLACAK

 

Asansör PGD Yönetmeliği Madde 14, bir yıl içerisinden üçten fazla güvensiz asansör piyasaya arz eden onaylanmış kuruluşa ve asansör monte eden firmaya ciddi yaptırımlar getirileceğini de bildiriyor. Buna göre; Denetimi gerçekleştiren il müdürlüğünce PGD faaliyeti sonucunda bir yıl içinde üçten fazla güvensiz asansörün piyasaya arz edildiğinin tespit edilmesi halinde asansör monte edene ait bilgiler ilgili onaylanmış kuruluşa bildirilerek, asansör monte eden hakkında ilgili mevzuat şartlarını taşıyıp taşımadığı hususunda yeniden değerlendirme yapılması istenecek.

Böyle bir durumda, asansör monte edenin ilgili mevzuatın gerektirdiği şartları taşıyıp taşımadığına ilişkin yapılan yeniden değerlendirmenin sonucu onaylanmış kuruluş tarafından Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğüne bildirilerek, monte edenin sorumluluklarını yerine getirilmediği tespit edilmesi halinde Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış kuruluş hakkında Kanunun 9. uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan yaptırımlar uygulanacak.

 

 

 

 

           


Desteklediklerimiz